Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov
Náměstí Dr. Eduarda Beneše č.p. 17/56, Holešov, 769 01

+420 774 601 888
info@rybari-holesov.cz

OBĚŽNÍK Moravského rybářského svazu, zapsaný spolek - pobočný spolek HOLEŠOV organizační pokyny pro rok 2018

OBĚŽNÍK Moravského rybářského svazu, zapsaný spolek - pobočný spolek HOLEŠOV organizační pokyny pro rok 2018 Výbor MRS,z.s, p.s. Holešov, dále jen PS, v souladu s usnesením VČS ze dne 5. března 2017 informuje tímto oběžníkem všechny členy o jeho činnosti a seznamuje je s informacemi nezbytnými pro výkon rybářského práva v roce 2018. A/ Termíny výdeje povolenek na rok 2018 Výdej povolenek bude proveden v 6-ti termínech, vždy v místnosti za Městskou knihovnou Holešov, na náměstí E. Beneše 17: Výdej Datum Začátek výdeje Konec výdeje 1. výdej 28. 12. 2017 17,00 hodin 19,00 hodin 2. výdej 13. 1. 2018 09,00 hodin 12,00 hodin 3. výdej 27. 1. 2018 09,00 hodin 12,00 hodin 4. výdej 10. 2. 2018 09,00 hodin 12,00 hodin 5. výdej 24. 2. 2018 09,00 hodin 12,00 hodin 6. výdej 17. 3. 2018 09,00 hodin 11,00 hodin Výdej povolenek pro členy MRS a ČRS, po organizovaných výdejích provede individuálně po předchozí domluvě hospodář PS p. Josef Drábek, Přerovská 1558, 769 01 Holešov, tel.: 605 568 530. Člen PS, který do konce února 2018 nezaplatí členskou známku (v souladu s § 6 odst. 9 bod c) Stanov MRS), přestává být členem PS. Pokud požádá o znovupřijetí, musí zaplatit zápisné, které se rovná částce: členové ve věku od 16-ti let – 1000,- Kč. B/ Ceny povolenek na rok 2018 pro členy MRS a ČRS Druh povolenky MP - mimopstruhová P – pstruhová Roční 950,- 1000,- Roční - poloviční 500,- 500,- Měsíční 650,- 650,- Týdenní 400,- 400,- Denní 150,- 150,- Roční mládež do 15 let 300,- 300,- Republiková 3150,- 3250,- C/ Ceny povolenek na rok 2018 pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky Druh povolenky MP - mimopstruhová P – pstruhová Roční 5000,- 6000,- Měsíční 3000,- 4000,- Týdenní 1000,- 1500,- Denní 400,- 600,- Poloviční povolenku uplatňují: 1/ Mládež 16 - 18 let. 2/ Držitelé průkazky ZTP, ZTTP /přinést s sebou na výdej/. 3/ Studující do 26 let věku dle ročníku narození /po předložení potvrzení o studiu/. D/ Ceny členských příspěvků a ostatní finanční platby Členský příspěvek Členové ve věku 16 a více let 450,- mládež do 15 let věku včetně 200,- Poštovné 40,- Krmivo 60,- Vypsání členské legitimace 20,- Odběr Bližších podmínek výkonu rybářského práva pro rok 2018 20,- Odběr Dodatku bližších podmínek výkonu rybářského práva Zdarma Odběr Stanov MRS 20,- Platba za 1 neodpracovanou brigádnickou hodinu /povinnost 10 hodin 100,-/1000,- E/ Potřebné doklady člena PS k vydání povolenky a zachování členství pro rok 2018 1/ Členská legitimace s vylepenou příspěvkovou známkou na rok 2018. 2/ Platný rybářský lístek vydaný příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností. 3/ Potvrzení o splnění brigádnických hodin, případně finanční vyrovnání této povinnosti (viz. bod D/). Na základě splnění této povinnosti, bude v členské legitimaci přerazítkována členská známka. 4/ Finanční úhrada v hotovosti za poštovné a krmivo na rok 2018. 5/ Finanční úhrada v hotovosti za žádanou povolenku k rybolovu. 6/ Finanční úhrada za Stanovy MRS a Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rok 2018. 7/ Řádně odevzdanou povolenku a sumář úlovků za rok 2017. F/ Povinnosti člena PS 1/ Zaplatit členskou známku nejpozději do konce února 2018. 2/ Mít splněnou pracovní povinnost schválenou VČS za rok 2017. 3/ Řádně odevzdat povolenku a sumář za rok 2017 ve stanoveném termínu: pro pstruhové a mimopstruhové revíry nejpozději do 15. ledna 2018 u povolenek s dobou kratší než rok (1 denní, 7 denní a měsíční) do 15 dnů po ukončení jejich doby platnosti Povolenky a sumáře za rok 2017, lze odevzdat: a/ poštou na adresu MRS, z.s.,p.s. Holešov, nám. E. Beneše 17, 769 01 Holešov b/ do schránky u kanceláře PS Holešov, na náměstí E. Beneše 17 c/ v místnosti Městské knihovny v Holešově, v přízemí budovy UPOZORNĚNÍ: Členu, který nesplní výše uvedené podmínky, nemůže být, v souladu se Stanovami MRS, vydána povolenka k rybolovu na rok 2018. G/ Výroční členská schůze Výbor zve všechny rybáře na VČS, která se uskuteční v neděli 4. března 2018 na Internátě policejní školy v Holešově, Bezručova 1438. Začátek jednání je stanoven na 09,00 hodin. Program výroční členské schůze: 1/ Zahájení schůze, volba předsedy zasedání, předložení a schválení programu 2/ Volba mandátové a návrhové komise 3/ Zpráva o činnosti organizace, zpráva hospodáře, RS a KRK za rok 2017 4/ Hospodářský a finanční plán na rok 2018 5/ Přestávka 6/ Diskuze k předneseným zprávám 7/ Ocenění členů PS 8/ Zpráva mandátové a návrhové komise 9/ Schválení návrhu usnesení VČS 10/Závěr schůze H/ Organizační záležitosti a důležitá upozornění 1/ Výbor zve všechny členy k účasti na tradičních rybářských závodech konaných dne 19. května 2018 a rybářských závodech mládeže konaných 26. května 2018 2/ Členové, kteří mají již v členské legitimaci vylepeny všechny známky nebo mají na legitimaci černobílou fotografii nebo fotografii neodpovídající současnému vzhledu, si donesou na výdej povolenek 1ks barevné fotografie. Legitimace jim bude ihned vystavena nová za stanovený poplatek 20 Kč. 3/ Mládež, která z kategorie do 15 let přestupuje do kategorie 16 a více let, si donese na výdej povolenek 1ks barevné fotografie. Legitimace jim bude ihned vystavena za stanovený poplatek 20 Kč. 4/ Žádáme všechny členy, aby si ve vlastním zájmu před výdejem povolenek, zkontrolovali platnost rybářského lístku, jinak jim povolenka nebude vydána. 5/ V případě uplatňování slevy na výdej povolenky je člen povinen předložit k nahlédnutí potřebné doklady podle bodu C/, bez těchto dokladů nebude sleva poskytnuta. 6/ Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech a proto je musí při výdeji povolenky zkontrolovat. 7/ Výbor PS doporučuje členské základně prostudovat základní rybářské dokumenty (Bližší podmínky k výkonu rybářského práva, včetně vydaných dodatků). 8/ Další potřebné informace na www.rybari-holesov.cz. Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví v roce 2018 a " Petrův zdar " přejí za výbor MRS, z.s., PS Holešov JUDr. Pruš Jindřich v.r. JUDr. Rolník Štěpán v.r. Mgr. Kögler Radim v.r. Drábek Josef v.r. předseda PS předseda KRK PS jednatel PS hospodář PS