Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Holešov
Náměstí Dr. Eduarda Beneše č.p. 17/56, Holešov, 769 01

+420 774 601 888
info@rybari-holesov.cz

Výroční členská schůze

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ (NÁHRADNÍ) ČLENSKOU SCHŮZI POBOČNÉHO SPOLKU

             Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz,  z. s. pobočný spolek Holešov, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl I., vložka 18244, sídlo: nám. Dr. E. Beneše 17/56, Holešov, IČ: 00547964 (dále jen „pobočný spolek“), touto pozvánkou svolává výroční členskou schůzi pobočného spolku na neděli, 5. března 2023 v 9.00 hodin do sálu kina Svět v Holešově.

 

Program výroční členské schůze:

  • Zahájení schůze, volba předsedy zasedání, předložení a schválení programu, kontrola usnesení VČS 2022
  • Volba mandátové a návrhové komise
  • Zpráva o činnosti pobočného spolku, zpráva hospodáře, PS a KRK za rok 2022
  • Schválení účetní závěrk za rok 2022, hospodářský a finanční plán na rok 2023
  • Přestávka
  • Diskuze k předneseným zprávám
  • Ocenění členů PS
  • Zpráva mandátové a návrhové komise
  • Schválení návrhu usnesení VČS
  • Závěr schůze

 

        Nedostaví-li se ve stanovenou dobu konání výroční členské schůze nadpoloviční většina všech členů pobočného spolku, bude se v souladu s ustanovením §14 odst. 2 Stanov Moravského rybářského svazu, z.s. konat náhradní členská schůze pobočného spolku ve stejný den, na stejném místě a se stejným programem o 15 minut později.

 

 

 

V Holešově dne 30 ledna 2023

                                                                                              JUDr. Jindřich Pruš

                                                                                  předseda výboru pobočného spolku